Code of Conduct

New Wave Group har ett ansvar att försäkra sig om att de egna verksamheterna och leverantörernas verksamheter respekterar olika länders rättsliga bestämmelser, såväl som internationella organisationers syn på grundläggande rättigheter. Koncernens sociala uppförandekod, Code of Conduct, tillämpas på alla fabriker som är involverade i tillverkningen av New Wave Groups produkter. Eftersom koncernen är medveten om att de lagar och kulturella villkor som fabriker världen över arbetar under varierar, definierar denna Code of Conduct grundläggande krav som alla fabriker måste följa för att tillåtas bedriva handel med New Wave Group.

Code of Conduct är en överenskommelse som koncernens leverantörer förbinder sig att efterleva. Den föreskriver bland annat att leverantören måste följa rättsliga bestämmelser och ger New Wave Group full tillgång till fabriker och uppgifter för att kunna utvärdera hur leverantören följer reglerna. Code of Conduct innehåller vidare bland annat förbud mot barnarbete och diskriminering, krav på grundläggande arbetsförhållanden, rätten att fritt organisera fackföreningar, bestämmelser om minimilön och övertidsbetalning, samt arbetstidsbegränsningar.

New Wave Group är sedan 2008 medlemmar av Fair Labor Association (FLA), en internationell organisation och framtidsförebild som arbetar för att förbättra den sociala situationen och arbetsförhållandena i produktionsländer. FLA:s uppförandekod, efter vilken New Wave Group har utformat sin Code of Conduct, föreskriver samma grundläggande krav för alla leverantörer och gör det på så vis lättare att förverkliga krav, inrätta utbildningar, utföra utvärderingar och granskningar, och lättare för leverantörerna att leva upp till kraven.

Code of Conduct-organisationen

Koncernens Code of Conduct-organisation styrs från huvudinköpskontoret i Shanghai och sysselsätter just nu nio personer på heltid. Koncernen har också över 30 utbildade kvalitetskontrollanter i Asien som genomför ”visuella inspektioner” i fabrikerna, i vissa fall dagligen. På det hela taget genomför New Wave Group över 300 fullständiga inspektioner och över 1 500 visuella inspektioner varje år.